โปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษ UPDATE 23/07/2014 
เส้นทาง
สายการบิน
CLASS
ราคา NET
YQ+TAX
เงื่อนไข

เกาหลี

O
11,300
2,800
 
ตั๋ว 2 วัน/1 เดือน / FLT DTE SHOWN / REBOOKING 2,500 บาท / NOSHOW 3,000 บาท / NONREFUND ออกตั๋วภายใน31JUL15
เดินทางภายใน 26 DEC 15 BKK-HKG CX706 / CX616(FIX FLT)
ห้ามเดินทาง 29-30 JUL/21-22 OCT15/2-4 DEC 15/
25 DEC 15-31 MAY 16
 
Q
12,700
2,800
ตั๋ว 1 เดือน / FLT DTE SHOWN / REBOOKING 2,500 บาท / NOSHOW 3,000 บาท / NONREFUND ออกตั๋วภายใน31JUL15
เดินทางภายใน 26 DEC 15
ห้ามเดินทาง 29-30 JUL/21-22 OCT/2-4 DEC/
25 DEC 15-31 MAY16
PRO

V/Q
12,500/
13,500
7,000
ตั๋ว 1 เดือน เดินทาง 1 JUL-27 JUL/1 AUG-21 OCT/
25 OCT-31 OCT/1 NOV-03 DEC / 11 DEC-24 DEC 15/
31 DEC-31 MAR 16
 
V/Q
15,500/
16,500
7,000
ตั๋วมีอายุ 1 เดือนเดินทางวันที่ 28-31 JUL/22-24 OCT/
4-10 DEC/25-30 DEC 15
 

K

11,400
7,100
ตั๋วมีอายุ 6เดือน / เดินทางภายใน 31 JUL 15
 
E
12,000
7,100
ตั๋วมีอายุ 6เดือน / เดินทางภายใน 31 JUL 15
 
K
12,800
7,500
ตั๋ว 6 เดือน ออกตั๋วและเดินทางภายใน 30 SEP 15
 
E
14,700
7,500
ตั๋ว 6 เดือน ออกตั๋วและเดินทางภายใน 30 SEP 15
 
 
 
 
 
 
ญี่ปุ่น

O
11,300
2,800
GV2 เดินทางตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ตั๋วมีอายุ 14 วัน FIX FLT DATE SHOWN
BKK-HKG FIX CX706/CX616 ออกตั๋วภายใน 31 JUL 15
 

O
11,800
2,800
ตั๋ว 2 วัน/1 เดือน เดินทาง 1 คน ออกตั๋วภายใน 31 JUL 15
 

O
13,700
2,800
GV2 ตั๋วมีอายุ 14 วัน ต้องเดินทาง 2 คนขึ้นไป FIX FLT DATE SHOWN(ANY FLT)ออกตั๋วภายใน 31 JUL 15
 

O
13,900
2,800
ตั๋ว 2 วัน/1 เดือน เดินทาง 1 คน(ANY FLT) ออกตั๋วภายใน 31 JUL 15
PRO

W/V
13,500/
14,900
6,800
GV2 ตั๋วมีอายุ 14 วัน ต้องเดินทางอย่างต่ำ 2 คน/FIX FLT DATE SHOWN
BKK-TYO FIX TG676 OR TG660
ห้ามเดินทาง 29-31 JUL 15
PRO
W/V
13,500/
14,900
6,800
ตั๋วGV2 ตั้วมีอายุ 14 วัน ต้องเดินทางอย่างต่ำ 2 คน/FIX FLT DATE SHOWN BKK-OSA TG672 ห้ามเดินทาง 29-31 JUL 15
PRO

W/V
12,000/
13,600
6,800
ตั๋วGV2 ตั๋วมีอายุ 14 วัน ต้องเดินทางอย่างต่ำ 2 คน/FIX FLT DATE SHOWN BKK-NGO TG646 ห้ามเดินทาง 29-31 JUL 15

PRO

W/V
11,700/
13,100
6,500
ตั๋วGV2 มีอายุ 14 วัน ต้องเดินทางอย่างต่ำ 2 คน/FIX FLT DATE SHOWN
ห้ามเดินทาง 29-31 JUL 15
NRT/HND
OSA/NGO//FUK

V/Q
17,100/
22,200
6,800
ตั๋วเดินทาง 1 คน มีอายุ1เดือน เที่ยวบินไหนก็ได้
ห้ามเดินทาง 29-31 JUL 15
 
T
12,500
4,300
ตั๋ว 1 เดือน FIX FLT DTE SHOWN
 
 
 
 
 
 
สิงคโปร์
V/Q
5,300/
6,700
4,100
ตั๋ว 1เดือน เดินทาง 1 JUL-27 JUL/ 1 AUG-3 DEC 15/
11-24 DEC 15/3 JAN-14 MAR 16
 
V/Q
6,900/
7,900
4,100
ตั๋ว 1เดือน เดินทาง 1-31 OCT/4-10 DEC 15/
25 DEC-2 JAN 16/15-31 MAR 16
PRO
N
5,300
4,000
ตั๋ว GV2 เดินทางไป-กลับ พร้อมกัน 2 ท่านขึ้นไป
FIX FLT DATE SHOWN
 
Q/W
5,500/
7,600
4,000
ตั๋ว 1 เดือน ออกตั๋วและเดินทางภายใน 30 SEP 15
 
O/Q
5,100/
5,600
2,100
ตั๋วมีอายุ 7 วัน VLD FLT DTE SHOWN/REBKG 2,500 บาท
NOSHOW 3,000 บาท NONREFUND ออกตั๋วภายใน 31JUL15
 
 
 
 
 
 
ฮ่องกง
V/Q
6,100/
7,100
4,300
ตั๋วมีอายุ 1เดือน เดินทาง 1-27 JUL/2 AUG-3 DEC/11-24 DEC 15
3 JAN-14 MAR 16
 
 
V/Q
8,100/
9,100
4,300
ตั๋วมีอายุ 1 เดือน เดินทาง 1-31 OCT 15/28-31 JUL 15/
4-10 DEC 15/25 DEC-2 JAN 16/15-31 MAR 16
 
O/Q
4,500/
6,900
1,900
ตั๋ว 2/7 วัน BKK-HKG FIX CX706/CX654/CX704
เดินทางภายใน 26 DEC และออกตั๋วภายใน 31JUL15
ห้ามเดินทาง 22-23 OCT/3-5 DEC/27 DEC 15-5 JAN 16
 
O/Q
5,200/
7,200
1,900
ตั๋ว 7 วัน ห้ามเดินทาง 30-31 JUL/ 22-23 OCT/ 3-5DEC 15 ออกตั๋วภายใน 31JUL15/REBKG 2,500 NOSHOW CHARGE 3,000 บาท FIX CX616/708/750/702
 

O/Q
6,900/
7,900
1,900
ตั๋วอายุ 14 วัน Any FLIGHT BKK-HKG ห้ามเดินทาง 30-31 JUL/
22-23 OCT/3-5 DEC/26 DEC 15-5 JAN 16
ออกตั๋วภายใน 31 JUL 15
 
L
5,300
1,500
FIX FLT DTE SHOWN NON REFUND
 
V
5,900
4,300
ตั๋วมีอายุ 1 เดือน FIX FLT DTE SHOWN
 
X
4,200
1,900
BKKHKG HX 774/762 FIX FLT DATE SHOWN
 

X
5,500
1,900
BKKHKG HX 774/762/768/772 FIX FLT DATE SHOWN
 
 

T
4,500
4,500
ตั๋ว FIX FLT DTE SHOWN
 

Q
5,500
3,900
ตั๋วอายุ7วัน บินทุกวันอังคาร / พฤหัสบดี / เสาร์ / อาทิตย์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ราคานี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า / INFANT 5,000 + TAX ,YQ ตามสายการบิน
 
 
 
 

 

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว
เลขที่ 11/02134

ส่วนหนึ่งของรางวัลความภาคภูมิใจ
ทีมงานคุณภาพ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marco World Tours
209/8 ซอยลาดพร้าว 1 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
 
Contact us
Hotline : 081-806-8982, 081-806-8687
Fax      : 02-037-1937
Email   :
info@marcoworldtours.com
 
 © 2013 Marco World Tours.
 All rights reserved.